வெள்ளி, 18 மே, 2012


உண்மையான நட்பை உயிராய் மதித்து வாழ்
கால் தூசாய் மிதித்து வாழாதே...!

2 கருத்துகள்: